محیط بیرونی- صنعتی :کارگاهها و کارخانجات تولیدی با وسعت بالا همواره از جهت حفاظتی  نیاز به نور مناسب در شب هستند .  اگرچه دوربینهای  حفاظتی برای  این  منظور بکار  گرفته  میشوند  ولی   این دوربنها  با نور مناسب  شب  کارایی  بسیار بیشتر و دقت  در جزییات حفاظتی  بهتری خواهند  داشت. نورهای محیطی  شب علاوه  بر پوشش نوری  بهتر در حفاظت  مکان  راه  کار مناسب  تبلیغات  محیطی  نیز هستند.این نورپردازی شب استفاده از نورهای رنگی موضعی  برروی  لوگوی  کارخانه  جلوه و معرفی محل را  در شب دو چندان میکند.