انواع نورهای رنگی متفاوت این شرکت بخوبی جوابگوی سلیقه های مختلف در کاربردهای  متفاوت است. یکی از این کاربردها پوشش نوری خاص در مراکز تجاری بخصوص ویترینهای مراکز خرید همچون طلافروشیها است. دراین ویترینها با بهره گیری از لنزهای  متفاوت و ایجاد نورهای موضعی  جلوه  قابل توجهی به جواهرات داده میشود.