محیط بیرونی – ورزشی : با افزایش روز افزون  پارکهای محله ای  و  زمینهای بازی موجود در محلات این شرکت بر آن  شد تا نورهای محیطی خاص زمینهای ورزشی را نیز تولید کند. این  نورها با ماهیت گرم  و سرد علاوه  بر فراهم آوردن امکان بازی در شب جلوه خاصی نیز به  محیطهای ورزشی میدهد.