نور عمومی تالار بهمراه نورپردازیهای ورودی

تالار سپیده : خیابان خواجه عبدالله انصاری