این  شرکت توانایی این  را  دارد  تا مطابق  با نیاز مشتری و یا  برطبق  وسایل  پیشنهادی آنها از جمله  وسایل ابزار دقیق همچون میکروسکوپها  و یا  ابزار برش و… طراحی جدیدی  را انجام دهد.این طراحی علاوه بر اینکه سعی میکند تا محیط  نوری  مناسب از نظر شدت و کلوین  ایجاد کند  ظاهر و زیبایی ابزار را  نیز حفظ میکند.