نورهای مورد استفاده در اماکن مسکونی اعم از  هالوژنی  LED  نواری LED   نورهای موضعی LED  ین امکان رادر اختیار  معماران وطراحان فضاهای داخلی قرار میدهد تا بتوانند با بهره گیری ازنورهای  مختلف و یا حتی رنگی جدیدترین  و مدرن ترین طراحی های روز را در خانه های ایرانی بکارگیرند.