مشاوره و طراحی نور استخر مجموعه  ورزشی “آرش میراسماعیلی”