محیط بیرونی –جاده ها و تونلها :جاده ها و تونلها از مراکزی بوده که همواره  مد نظر این شرکت  قرار  دارد و در این رابطه  تولیدات  خاص   این مکانها را پیشنهاد داده. این نورها  که معمولا  از بلندی ۴/۲ پرتاب نور دارند بخوبی قابل استفاده در ارتفاع  بلند  تونلها هستند.