اجرای نور” اداره امور کارکنان ”  سازمان صدا و سیما، ساختمان کوثر